170 mln na edukację ekologiczną!

nowa edukacja ekologiczna

„Edukacja ekologiczna” to stabilna i długoletnia oferta o charakterze ramowym, co oznacza, że określa ona zarówno ogólne obszary tematyczne, szeroki zakres narzędziowy, jak i określoną grupę podmiotów, które mogą ubiegać się o środki na realizację projektów.

W grupie tej znajdują się zarówno osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Nowa edycja programu będzie realizowana w latach 2015-2023, a z jego osiągnięć bezpośrednio lub pośrednio będą mogli skorzystać wszyscy, dla których ważne jest propagowanie pozytywnych dla środowiska zachowań.

Na realizowane projekty przeznaczono 170 mln zł, z czego większość zostanie rozdysponowana w formie dotacji, a pozostała kwota w formie pożyczek. I tak odpowiednio: parki narodowe będą mogły otrzymać do 100% dotacji, organizacje pozarządowe oraz inne jednostki sektora finansów publicznych do 90%, a pozostałe podmioty do 70% kosztów kwalifikowanych.

Otrzymanie dofinansowania w formie pożyczki będzie wymagało wcześniejszego otrzymania dotacji na to samo przedsięwzięcie i będzie ono uzupełnieniem wkładu własnego beneficjenta. Państwowe jednostki budżetowe będą mogły otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna kwota, o jaką można się ubiegać w przypadku dotacji wynosi 200 tys. zł, natomiast w przypadku pożyczki jest to 50 tys. zł.

Zakres merytoryczny programu obejmuje przedsięwzięcia edukacyjne, przyczyniające się do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, wsparcia w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w zakresie:

  • ochrony atmosfery i klimatu;
  • bezpieczeństwa ekologicznego;
  • ochrony przed hałasem;
  • ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
  • gospodarki odpadami;
  • różnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach chronionych prawem;
  • ochrony krajobrazu; racjonalnego gospodarowania zasobami;
  • racjonalnego zagospodarowania terenów zurbanizowanych;
  • ochrony wód i gospodarki wodnej;
  • ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego.

Dofinansowywane projekty będą skupiać się na najważniejszych ideach związanych z edukacją ekologiczną.

Więcej informacji:NFOŚiGW

Materiał: NFOŚIGW ( tekst:Witold Maziarz – rzecznik prasowy NFOŚiGW )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 2 =