Od lipca segregacja śmieci opłaci się bardziej.

pojemniki do sortowania odpadów

RECYKLING

Tworzenie „społeczeństwa recyklingu” to idea Unii Europejskiej zawarta w Dyrektywie ramowej 2008/98/WE o odpadach z 19 listopada 2008.

Ten akt prawny Unii wyznaczył szereg celów dotyczących postępowania z odpadami, które państwa członkowskie, w tym Polska, zobowiązują się spełnić do roku 2020.

 

 

Zgodnie z jednym z założeń Dyrektywy do końca roku 2020 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali oraz tworzyw sztucznych i szkła jaki powinniśmy osiągnąć to co najmniej 50%.

USTAWA
Aby sprostać tym wymaganiom dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Zmiany wynikające z powyższej ustawy spowodują, iż całkowity nadzór i zarządzanie nad odpadami przejmą na swoich terenach gminy.
Pozostaje zadać sobie pytanie, jaki wynika z tego związek z opłacalnością segregowania śmieci przez obywatela?

By zrozumieć tą zależność warto poświęcić moment na bliższe przyjrzenie się najistotniejszym zmianom jakie wynikną z wprowadzonej ustawy.
Z dniem 1 lipca 2013 roku odbiorem odpadów od mieszkańców nieruchomości zajmą się firmy wyłonione przez gminy na drodze przetargów.

OPŁATA WYWOZOWA

Zwycięskie firmy wywozowe podpiszą umowy z daną gminą, tym samym zwalniając z tego obowiązku właścicieli nieruchomości. W zamian za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gmin uiszczać będą od tego momentu opłatę wywozową.

Wysokość uchwalonej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych ustalona może zostać:

  • na mieszkańca,
  • poprzez obliczenie ilości zużytej w danej nieruchomości wody
  • na podstawie powierzchni lokalu.

SEGREGUJESZ – PŁACISZ MNIEJ

Co istotne, od określonej przez gminę podstawowej stawki opłaty, przewidziana jest ulga, która ucieszy ekologicznych. Mieszkańcy segregujący odpady zapłacą bowiem mniej.
Zmiany w ustawie zdejmą z głowy mieszkańców problem wywozu odpadów. W zamian za wnoszoną do gminy nową obowiązkową opłatę, obywatele otrzymają kompleksową usługę odbioru ich śmieci i zbędnych przedmiotów nadzorowaną przez administrację gminy kontrolującą i monitorującą cały system.

KORZYŚCI

Jakie dodatkowe „eko-korzyści” zapewnią wprowadzone ustawą zmiany? Przede wszystkim można liczyć na zmniejszenie zjawiska „pozbywania się” śmieci poprzez ich wyrzucanie w lasach i na łąkach oraz zniwelowanie nielegalnego, a mimo to wciąż powszechnego, procederu spalania śmieci w domowych piecach.
Niewątpliwie zaproponowane przez ustawodawcę zmiany mające na celu poprawę jakościową systemu odbioru odpadów u właścicieli nieruchomości promują i wspierają ekologiczne podejście do problemu gospodarowania odpadami.

Można powiedzieć, że z ekonomicznego punktu widzenia „oszczędzanie” na śmieciach przejawiające się chociażby w dzikich wysypiskach wraz z pojawieniem się nowej obowiązkowej opłaty wywozowej przestanie się po prostu opłacać.

ALE … NADZÓR GMINY NAD ODPADAMI = BIUROKRACJA i WYŻSZY KOSZT ?

Jedyne wątpliwości mogą mieć osoby, które już teraz korzystając z własnego niedrogiego odbiorcy odpadów. Jeśli zaproponowana przez ustawę forma opłaty zwiększy u takich osób koszta wywozu śmieci, wątpliwości te zdawać się będą po części uzasadnione.
W tej sytuacji pozostaje nam tylko trzymać kciuki (?), aby zwycięzcami przetargów przeprowadzonych przez gminy okazały się przedsiębiorstwa kompetentne, solidne i odpowiedzialne, a stawki opłat wprowadzone przez Rady Gmin nie nadwyrężyły portfeli i cierpliwości obywateli. Liczymy również, że ulgi dla mieszkańców segregujących odpady staną się skutecznym i zachęcającym bodźcem dla osób, którym nawyku segregowania śmieci w swoich domach do tej pory nie udało się wprowadzić.

obszar recyklingu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście + 1 =