Prywatność

 1. Redakcja zapewnia, że we wszelkich działaniach kieruje się przede wszystkim dobrem Użytkowników. 
 2. W ramach EKOGAZETY możecie mieć Drodzy Użytkownicy możliwość odwiedzenia innych stron internetowych dzięki zamieszczonym linkom, zwracamy zatem uwagę, że każda z takich stron/portali posiada odrębną, własną politykę prywatności.
 3. Wszelkie działania w ramach EKOGAZETY, których dokonanie wiązałoby się z przekazaniem danych osobowych, a podmiotem których byłyby osoby niepełnoletnie,koniecznie powinny być realizowane za pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Wszelkie treści zamieszczone w EKOGAZECIE objęte są regulacjami dotyczącymi prawa autorskiego. Powyższe dotyczy zarówno treści tworzonych przez Redakcję, jak i inne osoby, w tym Autorów – Użytkowników. Jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów bez zgody Autora będzie naruszeniem przepisów prawa i podstawą do roszczeń odszkodowawczych.
 5. EKOGAZETA ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych o jego Użytkownikach do niezbędnego minimum. Czynimy to wyłącznie w celu realizacji Państwa praw.
 6. Podanie innych danych osobowych (tzn. takich, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obowiązkowe i zależeć będzie od decyzji osoby, której dane te dotyczą.
 7. Dane osobowe Użytkowników, nie będą przez Redakcję ujawniane bez zezwolenia zainteresowanych osób, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy, zaistniałych na skutek żądania uprawnionych organów, w szczególności w postępowaniu sądowym, karnym lub administracyjnym lub też, w sytuacji gdy działanie takie będzie niezbędne dla ochrony praw i interesów Redakcji /Administratora lub innych Użytkowników.
 8. Celem ochrony zawartości gromadzonych przez nas treści, w szczególności informacji o Użytkownikach prawo dostępu do danych osobowych zostało maksymalnie ograniczone. Dostęp do danych osobowych ma tylko Redaktor Naczelny oraz upoważnieni współpracownicy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 9. Informujemy również, że Redakcja jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisu danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.
 10. W trakcie korzystania przez Użytkowników z EKOGAZETY, mogą zostać przez umieszczone na Państwa komputerach niewielkie pliki – znane powszechnie pod nawą “ciasteczka”/ „cookies”. Pliki te mogą być odczytane dla celów informacyjnych, w momencie ponownej wizyty Użytkownika na stronie EKOGAZETY. Rodzaj informacji, które w ten sposób mogą być zbierane ma związek z komputerem Użytkownika i obejmuje dane takie jak: adres IP, datę i godzinę wejścia do EKOGAZETY oraz najczęściej odwiedzane obszary tematyczne EKOGAZETY. Wszelkie dane zbierane w ramach cookies służą wyłącznie ulepszeniu efektywności EKOGAZETY. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wyłączyć cookies przy czym może to wiązać się z uniemożliwieniem dostępu do pewnych usług w ramach EKOGAZETY.
 11. Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny lub inaczej udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
 12. Zapisy dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą ulec zmianie w każdym czasie, przy czym każdorazowa zmiana będzie sygnalizowana użytkownikom poprzez Redakcję EKOGAZETY.
 13. Użytkowników, którzy mają pytania lub uwagi dotyczące opisanej wyżej polityki ochrony prywatności, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: redakcja@ekogazeta.eu