Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ AUTORÓW i KOMENTATORÓW z EKOGAZETY.

ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin dotyczy elektronicznej wersji czasopisma EKOGAZETA, dostępnego pod adresem www.ekogazeta.eu i w ewentualnych poddomenach.
 2. Administratorem EKOGAZETY jest Fundacja Ekogazeta ul. Kossaka 72/115, 85-307 Bydgoszcz, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000775491
 3. Regulamin określa zasady realizacji przez Administratora na rzecz Autorów / Komentatorów usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która to usługa polega na publikacji i utrzymywaniu na stronach EKOGAZETY, treści Autorów i Komentatorów, a także umożliwieniu im zamieszczania tekstów i komentarzy w EKOGAZECIE, przeglądania zawartości, a także korzystania z innych funkcjonalności. W ramach świadczenia powyższej usługi Administrator udostępnia użytkownikom miejsce na serwerze EKOGAZETY oraz dostarcza oprogramowanie w celu publikowania treści na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

DOSTĘP DLA AUTORÓW / KOMENTATORÓW i innych UŻYTKOWNIKÓW.                                                                                                                                                       

 1. EKOGAZETA jest dostępna dla każdego użytkownika Internetu.
 2. Użytkownicy niedokonujący rejestracji, posiadają prawo do przeglądania wszystkich treści zamieszczonych w EKOGAZECIE, zgodnie z zasadami określonymi niniejszym Regulaminem. Uprawnienie to nie podlega opłacie i jest nieograniczone w czasie, chyba, że przepisy szczególne Regulaminu stanowią inaczej.
 3. EKOGAZETA posiada trzy poziomy użytkowników:
  1. Czytelnik – użytkownik niezarejestrowany, posiada pewne ograniczone możliwości publikowania komentarzy,
  2. Autor / Komentator – użytkownik zarejestrowany, posiada możliwość redagowania komentarzy oraz założenia blogu autorskiego.

REJESTRACJA.

 1. Autorzy/ Komentatorzy dokonujący rejestracji, po akceptacji ze strony Redakcji jako Administratora, będą uprawnieni do założenia własnego konta oraz do redagowania, publikacji, zmian swoich tekstów i innych materiałów oraz komentowania publikacji innych Użytkowników lub Redakcji EKOGAZETY. Powyższe uprawnienie nie podlega opłacie i jest nieograniczone w czasie.
 2. W przypadku wprowadzenia usług szczególnych, Użytkownicy dokonujący rejestracji oraz dokonujący stosownych opłat przewidzianych Cennikiem będą uprawnieni do dostępu do nich.
 3. W ramach rejestracji konieczne będzie podanie danych określonych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji danego wstępnie zarejestrowanego Autora/ Komentatora, bez podania przyczyn.

NORMY DOTYCZĄCE PUBLIKOWANIA

 1. Publikacja każdego, jednorazowego wpisu w EKOGAZECIE nie może przekraczać 5.000 znaków, a w przypadku materiału graficznego rozmiaru 0,5 MB.
 2. Formaty dopuszczalnych materiałów graficznych są zależne od możliwości technicznych EKOGAZETY.
 3. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w EKOGAZECIE jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 4. Zabronione jest publikowanie treści lub innych materiałów w EKOGAZECIE, których jakimkolwiek elementem byłyby, w szczególności:
  1. treści naruszające powszechnie obowiązujące prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, dobra osobiste oraz prawo do prywatności osób trzecich, zasady Netykiety ;
  2. treści o tematyce rasistowskiej, pornograficznej, zawierające elementy przemocy oraz posługujące się wulgaryzmami,
  3. treści chronione prawem autorskim bez zgody autora lub uprawnionego do nich, lub bez wymaganych licencji,
  4. treści zawierające oprogramowanie, informacje lub materiały zawierające wirusy;
  5. treści będące pośrednią lub bezpośrednią reklamą / działaniem marketingowym dla jakichkolwiek produktów, usług lub innych, w tym konkurencyjnych mediów internetowych lub drukowanych, a także będące spamem lub niezamówioną informacją handlową, chyba, że opublikowane zostaną za zgodą Redakcji  EKOGAZETY;
  6. treści godzące w interesy lub dobre imię EKOGAZETY lub Administratora.
  7. treści o niskiej jakości mające charakter spamu, publikowane częściej niż 2  razy dziennie, treści stanowiące powielenie treści już istniejących.
  8. treści już raz usunięte z serwisu przez Administrację.
  9. treści nie związane z tematyką poruszaną w EKOGAZECIE
 5. W przypadku stwierdzenia, że treść publikacji narusza lub istnieje wysokie prawdopodobieństwo naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia takiej publikacji bez obowiązku powiadomienia o tym fakcie Użytkownika.
 6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik rażąco lub uporczywie narusza niniejszy Regulamin, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika za uprzednim powiadomieniem go o tym fakcie, o ile będzie to możliwe.
 7. Administrator zastrzega sobie możliwość dodawania lub usuwania elementów graficznych do publikacji użytkowników, jeżeli jest to, w jego ocenie, potrzebne do publikacji takiej treści na Stronie Tytułowej lub stronach poszczególnych kategorii EKOGAZETY. Administrator zastrzega sobie możliwość zakwalifikowania publikacji do odpowiedniej kategorii tematycznej oraz zmiany/ uzupełnienia tagów. Administrator zastrzega sobie możliwość skrócenia lub zmiany tytułu publikacji, jeśli tylko tytuł narusza zasady Regulaminu lub to jest podyktowane wymogami technicznymi lub koniecznością właściwej promocji danego artykułu / wpisu, jako artykułu wiodącego Strony Tytułowej albo strony poszczególnej kategorii tematycznej.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą utworzenia swojego profilu w EKOGAZECIE, Administrator będzie uprawniony do publikacji na na jego blogu, w obszarach bloga lub innych obszarach EKOGAZETY treści według uznania Administratora, w tym reklam, informacji handlowych wszelkiego rodzaju podmiotów, produktów lub usług – w zakresie, formie i terminach przez Administratora określonych.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści, materiały, grafikę itd.. w EKOGAZECIE zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych elementów publikacji.
 2. Wszelka odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa, w tym praw autorskich w związku z zamieszczaniem jakichkolwiek treści i innych materiałów w EKOGAZECIE obciąża wyłącznie Użytkownika. Administracja nie weryfikuje wstępnie treści, bada tylko wartość literacką treści.
 3. Korzystanie przez Użytkowników, zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych, z zawartości umieszczonych w EKOGAZECIE odbywać się może tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 4. Użytkownik upoważnia Administratora do wykorzystywania zamieszczanych przez Użytkownika w EKOGAZECIE treści i innych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych EKOGAZETY w innych mediach, a także do nieodpłatnej publikacji w formie drukowanej (np.: ulotka, biuletyn, czasopismo etc..). Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją lub są wskazane na w/w materiałach, i upoważnia niniejszym Administratora do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej.
 5. Użytkownik udziela Administratorowi bezpłatnej licencji na wykorzystanie  wpisów na swoich blogach i swoich komentarzy do celów promocji i reklamy EKOGAZETY, jak również do rozpowszechniania w innych mediach. Licencja jest bezterminowa i niezależna od obecności bądź wygaśnięcia profilu Użytkownika w serwisie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOGAZETY

Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść lub inne materiały zamieszczanych przez Użytkowników w EKOGAZECIE. Ponadto Administrator nie odpowiada w szczególności, za:

 1. prawdziwość lub staranność w opisywaniu faktów, zdarzeń lub osób,
 2. podanie błędnych lub fałszywych danych osobowych Użytkownika,
 3. naruszenia przez Użytkowników praw osób lub podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych,
 4. utratę zawartości EKOGAZETY z uwagi na awarie sieci komputerowych, systemów informatycznych lub innymi okolicznościami, którym Administrator nie była w stanie przeciwdziałać, w szczególności tym także okolicznościom siły wyższej.
 5. szkody wyrządzone Użytkownikom jakie powstały lub mogły powstać w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania EKOGAZETY, bądź też jego czasowej niedostępności.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały publikowane w EKOGAZECIE, także po utracie statusu Użytkownika.
 2. Użytkownik dokonując rejestracji w EKOGAZECIE potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Administratorem danych osobowych rejestrującego się Użytkownika jest Administrator EKOGAZETY. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Powyższe prawa Użytkownik może realizować składając wniosek do Administratora listem poleconym na adres jego siedziby lub dokonując ich poprawienia lub zmiany osobiście w swoim koncie Użytkownika w EKOGAZECIE.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie podanego przez niego adresu e-mail w celach poprawnego funkcjonowania EKOGAZETY, a także w celach dostarczania newslettera i treści reklamowych.
 6. Dane Użytkownika znane Administratorowi są chronione prawem jako dane objęte tajemnicą dziennikarską określoną w art. 15 Prawa prasowego.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego konta z EKOGAZETY, przy czym EKOGAZETA zastrzega sobie możliwość nieusuwania wpisów z uwagi na zapewnienie spójności prowadzonych w EKOGAZECIE dyskusji. Wówczas uczyni anonimowymi wpisy albo doda frazę „blog archiwalny”.
 8. Użytkownik ma prawo do odzyskania treści lub innych materiałów umieszczonych w EKOGAZECIE po usunięciu jego konta z EKOGAZETY, o ile z żądaniem takim zwróci się do EKOGAZETY wraz z wnioskiem o usunięcie konta lub niezwłocznie po jego usunięciu i w ocenie EKOGAZETY będzie to technicznie wykonalne.
 9. EKOGAZETA zachęca użytkowników do archiwizowania, we własnym zakresie, treści i innych materiałów publikowanych przez nich w EKOGAZECIE.

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem EKOGAZETY Użytkownik może zgłaszać do Administratora na adres e-mail: administracja@ekogazeta.eu

lub poprzez formularz kontaktowy dostępny poprzez menu KONTAKT, na dole Strony Tytułowej EKOGAZETY.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, przy czym samo zgłoszenie przez Użytkownika musi nastąpić w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 2. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu EKOGAZETY lub konta Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta, w celu usunięcia zaistniałych problemów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. EKOGAZETA może w każdym czasie może zawiesić swoje funkcjonowanie z uwagi na problemy techniczne, w tym prace konserwacyjne, modernizacyjne lub okoliczności siły wyższej.
 2. Administrator w każdej chwili jest uprawniony do wstrzymania bądź zakończenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia EKOGAZETY.
 3. Elementy graficzne, logotyp i nazwa EKOGAZETA, rozwiązania techniczne, inne elementy strony www EKOGAZETA, linki multimedialne, do których prawo wyraźnie nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej w przedmiocie praw autorskich oraz praw własności przemysłowej należnych Redakcji i Wydawcy.
 4. Z ewentualnej płatnej części EKOGAZETY mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Wszelkie reklamacje Użytkowników powinny mieć formę pisemną i zostać przesłane na adresy poczty elektronicznej podane powyżej.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.ekogazeta.eu, tj. w dniu 01.04.2021. Regulamin jest dostępny przez zakładkę „Regulamin” w stopce EKOGAZETY.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w EKOGAZECIE i obowiązywać będzie od momentu jej zamieszczenia w EKOGAZECIE. Użytkownika obowiązuje aktualna wersja Regulaminu.
 8. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu. Takie oświadczenie traktowane będzie, jako wniosek o likwidację konta w EKOGAZECIE. Oświadczenie dla swej skuteczności powinno zostać przesłane na podany wyżej adres mailowy.