Będą monitorować segregację!

Segregacja na serio

Towarzystwo na rzecz Ziemi, we współpracy z Fundacją Rozwoju Gmin Polskich realizuje projekt pt: „Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami”, dofinansowany w ramach środków Programu Obywatele dla Demokracji Mechanizmu Finansowego EOG.

W pierwszym etapie projektu monitorować będziemy wysokość opłat za odbiór odpadów, w tym odpadów zbieranych selektywnie w 300 wybranych gminach.

Porównamy również efektywność zbiórki w tych miejscowościach.

Następnie przeprowadzimy szczegółowa analizę 20 przypadków gmin „wyróżniających” się zarówno pozytywnie jak i negatywnie.

Monitoring szczegółowy polegać będzie na analizie zgodności systemu gospodarki odpadami z obowiązującym prawem – przegląd uchwał przyjętych przez gminy,

analiza ich zgodności przepisami krajowymi, analiza warunków przetargów, złożonych ofert i umów zawartych z przedsiębiorcami odbierającymi odpady.

Ponadto przeanalizowane zostaną roczne sprawozdania przedkładane przez gminę marszałkowi woj. i WIOŚ w zakresie:

  • terminowości przekazania sprawozdania, masy poszczególnych rodzajów odpadów odebranych i sposobie ich zagospodarowania,
  • liczby właścicieli nieruchomości od których odebrane zostały odpady,
  • osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku.

Przeanalizujemy również sposób informowania mieszkańców o nowym systemie gosp. odpadami w gminach.

Przypadki w których w wyniku analizy stwierdzone zostaną naruszenia przekazane zostaną prawnikowi zatrudnionemu w ramach projektu.

Przez cały czas trwania projektu funkcjonować będzie Punkt Konsultacyjny, w ramach którego każdy będzie mógł skorzystać z porady prawnej, zgłosić sytuacje problemowe, pytania, prośby o interwencję itp.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości planujemy skierowanie sprawy do odpowiedniego organu.

Przygotujemy internetowy poradnik zawierający schemat działań jakie można podjąć w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wzory pism (skarg, wniosków) itp.

Przeprowadzimy również szkolenia skierowane do urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz do zainteresowanych mieszkańców.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu; http://tnz.most.org.pl/segregujmynaserio/

oraz do korzystania ze wsparcia Punku Konsultacyjnego drogą mailową: drewniak.kancelaria at gmail.com

oraz podczas dyżurów telefonicznych pod nr: 519 789 665 – w poniedziałki od godziny 16.00 do 18.00, środy od 8.00 do 16 oraz w piątki od 14.30 – 18.00.

Materiał i zdjęcie: Towarzystwo na rzecz Ziemi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − 16 =