Skonsultuj prawo wodne

prawo wodne

Od 23 grudnia można zgłaszać uwagi do projektu nowej ustawy Prawo wodne. Jej najważniejsze cele to: uporządkowanie kompetencji organów administracji wodnej, rozdzielenie zarządzania infrastrukturą wodną od gospodarowania wodami, zlewniowa polityka wodna i uproszczenie finansowania.

Zakończyliśmy prace nad projektem ustawy Prawo wodne i oddajemy go pod osąd społeczny. Jest to nasza propozycja prawnego kręgosłupa reformy gospodarki wodnej – powiedział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w ministerstwie środowiska. Chcemy uporządkować strukturę organizacyjną administracji wodnej, tak aby było wiadomo kto i za co odpowiada. Drugi cel to stworzenie efektywnego systemu finansowania opartego na opłatach za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie pełnej polityki zlewniowej przy gospodarowaniu wodami. Musimy zmienić nasze podejście do wody, porzucić myślenie potrzebami sektorów, np. ochrony przeciwpowodziowej, żeglugi, energetyki czy ochrony przyrody na rzecz holistycznego, całościowego spojrzenia na gospodarkę wodną, na jej wszystkie aspekty – podkreślił wiceminister. Musimy takie podejście uwzględnić przy konstruowaniu dokumentów strategicznych, jak też przy ich realizacji. Potrzebne są do tego odpowiednie narzędzia, a te są w zapisane w nowym Prawie wodnym.

Serdecznie zapraszam, wszystkich którym na sercu leży dobro gospodarki wodnej oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń skarbu jakim jest woda, do zapoznania się z projektem ustawy i przesyłanie nam uwag i opinie. Za każdą serdecznie dziękuję – dodał Gawłowski.

Dlaczego reforma jest konieczna?

1 stycznia minie 13 od wejścia w życie ustawa – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz 145), w tym czasie bardzo wiele się zmieniło. Nie tylko wprowadzono do naszego systemu prawnego przepisy Unii Europejskiej, ale także dostosowywaliśmy prawo do zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych. Efektem tych dostosowań było ponad pięćdziesiąt nowelizacji Prawa wodnego. Uczyniło go to nieprzejrzystym i złamało jego wewnętrzną spójność. Dlatego, mając na uwadze względy tak merytoryczne (nowa struktura organizacyjna jednoznacznie wskazująca kto i za co będzie odpowiadać), jak i formalne (wprowadzenie wewnętrznej spójności nowego Prawa wodnego), przygotowaliśmy w ministerstwie środowiska projekt zupełnie nowego Prawa wodnego. Będzie to prawny kręgosłup w oparciu o który zbudowana zostanie struktura organizacyjna organów administracyjnych gospodarki wodnej. W prawie wodnym wpisana jest podstawa prawna racjonalnego, spójnego i efektywnego systemu finansowania. Celem reformy jest wprowadzenie pełnej polityki zlewniowej mającej za zadanie efektywne i oszczędne gospodarowanie wodą oraz zachowanie jej zasobów dla przyszłych pokoleń.

Jak to chcemy zrobić?

Najbardziej widocznym problemem w gospodarce wodnej jest niejasny i nieprecyzyjny podział kompetencji między organami administracji rządowej i samorządowej tak przy administrowaniu wodami jak i przy utrzymaniu infrastruktury. To powoduje liczne napięcia i problemy związane z podziałem zadań i ponoszeniem odpowiedzialności za ich realizację. Dlatego w przepisach Prawa wodnego tak opisujemy zarządzanie gospodarką wodną aby było ono przejrzyste i efektywne. Naszym głównym celem jest by za całą rzekę, od źródła do ujścia odpowiadał jeden gospodarz w myśl zasady „jedna rzeka jeden gospodarz”.

Rozdzielenie kompetencji w zakresie inwestycji i utrzymania infrastruktury wodnej od funkcji administracyjnych i planistycznych.

Zmniejszy się liczby organów i urzędów z 15 (8 urzędów żeglugi śródlądowej i 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej) do 6 urzędów gospodarki wodnej (administracji rządowej)
i 2 państwowych osób prawnych: Zarządu Dorzecza Wisły i Zarządu Dorzecza Odry.
W każdym urzędzie gospodarki wodnej będzie funkcjonował pion odpowiedzialny za realizację zadań w sektorze żeglugi śródlądowej. Jednym z wielu zadań wykonywanych przez urząd gospodarki wodnej będzie wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, z wyłączeniem pozwoleń wydawanych przez starostę.
Uporządkowanie kompetencji utrzymaniowych i inwestycyjnych poprzez jednoznaczne przypisanie rzek do konkretnych gospodarzy. Rzeki duże, o znaczeniu ogólnokrajowym, pełniące rolę dróg wodnych, rzeki graniczne będą utrzymywane odpowiednio przez zarządy dorzeczy Odry i Wisły. Rzeki pozostałe, mniejsze o znaczeniu regionalnym lub lokalnym będą przypisane marszałkom województw, w imieniu których ich utrzymaniem zajmować się będą wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

Powstanie nowego systemu finansowanie gospodarki wodnej.

Równie ważnym i wciąż nierozwiązanym problemem jest niedofinansowanie gospodarki wodnej. Brakuje pieniędzy na utrzymanie infrastruktury wodnej, wykonuje się tylko prace najbardziej konieczne i mimo wiedzy co trzeba zrobić dominuje działanie akcyjne. Nie prowadzi się prac wtedy kiedy powinny być zrealizowane a tylko wtedy gdy nie wykonanie ich grozi katastrofą lub naprawia się skutki zaniedbań. Z naszych analiz wynika, że zaniedbania wynikają wprost z braku odpowiednich środków. Można temu zaradzić. Dlatego proponujemy powstanie racjonalnego, spójnego i efektywnego systemu finansowania gospodarki wodnej. Ma być oparty na istniejących opłatach za korzystanie ze środowiska. Chodzi o wprowadzenie zasady, że pieniądze z wody zostają w wodzie. Działalność Zarządów Dorzeczy i marszałków województw (WZMiUW) będą finansowane
z opłat za pobór wód, które obecnie stanowią przychód Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zlewniowe gospodarowanie wodami.

Ostatnim celem jaki chcemy osiągać. Ostatnim ale także bardzo ważnym. Jest pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami. Dzięki zmianom organizacyjnym administracji wodnej będzie możliwe realizowanie polityki zlewniowej i wypełnianie kryteriów: funkcjonalności, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, efektywności ekonomicznej, trwałości ekosystemów i akceptacji społecznej przy planowaniu strategicznym i administrowaniu zasobami wody w Polsce.

Zapraszamy do lektury projektu ustawy Prawo wodne oraz przesyłania uwag i opinii.

link do projektu ustawy: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/269140/katalog/269149

Materiał: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 − dwa =