Świąteczna tradycja, a cierpienie zwierząt! Nie milcz! Reaguj!

karp ŁTOnZ

Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przypomina, że zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt ,,Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania” (art. 5) oraz ”1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”

W tradycję wieczoru wigilijnego mocno wpisana jest obecność karpia na świątecznym stole.
Niestety wciąż dochodzi do licznych nieprawidłowości i niehumanitarnego traktowania karpii!

Apelujemy jak UCHRONIĆ ŚWIĄTECZNEGO KARPIA PRZED CIERPIENIEM!

1. Poprzez rezygnację z jego konsumpcji.
2. Kupując karpie z lodu, mrożone lub w płatach ograniczasz ich niepotrzebne cierpienie. Zakup żywej ryby, niezależnie od zamiarów, sposobów transportu, przetrzymywania i uśmiercania, jest nierozerwalnie związany z jej cierpieniem.
3. Poprzez stanowcze REAKCJE na niewłaściwe warunki sprzedaży detalicznej żywych ryb.

Nie zgadzaj się na pakowanie żywych ryb w folię (bez wody duszą się i giną w męczarniach), na publiczne zabijanie ryb (powinno się ono odbywać poza wzrokiem klientów, przez osoby do tego przeszkolone), na przetrzymywanie i upychanie ryb w zbyt małych pojemnikach (rybom powinno się zapewnić odpowiednie warunki).

PRZYPOMINAMY!


Żywe ryby muszą być bezwzględnie zarówno przetrzymywane, jak i transportowane w wodzie o odpowiednim poziomie napowietrzenia. Poziom tlenu w wodzie, w której są przetrzymywane lub transportowane żywe ryby powinien odpowiadać poziomowi tlenu zawartego w wodzie, w której ryby te naturalnie występują. Ryby nie powinny być nadmiernie stłoczone, a osobniki chore, ranne i okaleczone nie powinny przebywać z rybami zdrowymi.

Sprzedaż ryb w foliowych workach, „koszykach”, jakichkolwiek innych opakowaniach BEZ WODY, jej dostatecznej ilości lub z wodą o niewłaściwym poziomie napowietrzenia, a także z odcięciem dostępu powietrza do opakowania z wodą, to czyny wyczerpujące znamiona przestępstwa znęcania się nad zwierzętami (art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt).

Uśmiercanie w punktach sprzedaży detalicznej powinno odbywać się w sposób niewidoczny dla klientów, w tym w szczególności dla dzieci w sposób humanitarny, minimalizujący cierpienie zwierząt.

Odstępstwa od w/w zasad wyczerpują znamiona przestępstwa niehumanitarnego uśmiercenia zwierząt (art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt).

REAGUJ!


O przypadku łamania praw zwierząt możesz zawiadomić POLICJĘ, STRAŻ MIEJSKĄ, ORGANIZACJE BRONIĄCE PRAW ZWIERZĄT, INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ ORAZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ HANDLOWĄ!

Z miłości do zwierząt 1% KRS 0000014017
Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Piotrkowska 117/19, 90-430 Łódź
Konto BZWBK
18 1090 2705 0000 0001 1606 1967
www.ltonz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzynaście + 5 =