Regulamin darowizn

REGULAMIN DAROWIZN – ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(DAROWIZN PRZEKAZYWANYCH Z POMOCĄ WPLACAM.NGO.PL)

§1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem: ekogazeta.eu
 2. „Usługodawca” – “Fundacja Ekogazeta”, KRS: 00000775491 – ul. Kossaka 72 lok. 115, 85-307 Bydgoszcz, podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. „Regulamin” – niniejszy Regulamin.
 4. „Użytkownik” – podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Usługodawcę, który zaakceptował Regulamin;
 5. „Serwis pośrednictwa finansowego” – PayU S.A., dostawca usług płatniczych wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 6. „Darowizna” – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy na realizację jego działalności statutowej (celów statutowych – związanych z redagowaniem ekogazeta.eu) – za pomocą przelewu elektronicznego lub karty kredytowej, debetowej.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Celem usługi jest zbiórka środków pieniężnych na cele statutowe Usługodawcy, związane z redagowaniem ekogazeta.eu
 2. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
 4. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej.
 5. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż przekazanie Darowizny wyczerpuje przesłanki umowy, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, to jest umowy darowizny, która polega na bezpłatnym świadczeniu na rzecz Usługodawcy kosztem majątku Użytkownika.
 6. Użytkownik oświadcza, że wie, iż w momencie dokonana przelewu ziszczają się przesłanki, o których mowa w art. 890 § 1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, który stwierdza że wykonana darowizna jest ważna niezależnie od formy czynności prawnej.

§3. Warunki korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania się, niezbędne jest łącznie:
  • połączenie z siecią Internet;
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 1. może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Użytkownika.
 3. Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

§4.Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą skorzystania z Serwisu. Do wykonania umowy konieczne jest posiadanie konta w Serwisie pośrednictwa finansowego.
 2. Zawarcie Umowy jest dobrowolne.
 3. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.

§5. Usługi

 1. Usługodawca świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu na rzecz Użytkowników usługę umożliwiającą, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, przekazywanie Darowizn na cele statutowe działalności Usługodawcy.
 2. Użytkownik może zdecydować się na regularne wsparcie działań Usługodawcy (zwane dalej: „Subskrypcją”).
  • w celu uruchomienia Subskrypcji należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie Fundacji;
  • subskrypcja ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą karty kredytowej lub debetowej;
  • decydując się na Subskrypcję Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości zadeklarowanej darowizny;
  • rozpoczęcie Subskrypcji jest równoznaczne z utworzeniem dla Użytkownika strony internetowej konta personalnego; dane dostępowe do konta są przesyłane Użytkownikowi za pomocą wiadomości email;
  • dostęp do konta personalnego jest możliwy na stronie której adres otrzymamy w wiadomości email po rozpoczęciu subskrypcji;
  • Usługodawca nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej Użytkownika; dane te przechowuje operator płatności;
  • operator płatności, pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token umożliwiające przypisanie do indywidualnego Użytkownika / -czki unikalnego identyfikatora za pomocą którego użytkownik/czka cyklicznie dokonuje darowizn w celu wsparcia działań Usługodawcy;
  • po zweryfikowaniu danych karty kredytowej lub debetowej Fundacja otrzyma pierwszą darowiznę, a Użytkownik – wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe uruchomienie Subskrypcji.
  • kolejne darowizny będą przekazywane w odstępne 30 dni.
  • Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Subskrypcji. W tym celu należy się skontaktować z biurem: Fundacja Ekogazeta, KRS: 00000775491 – ul. Kossaka 72 lok.115, 85-307 Bydgoszcz, dzwoniąc na numer 536 866 001 lub wysyłając maila na fundacja@ekogazeta.org

§6. Opłaty

Usługodawca nie pobiera od Użytkowników żadnej prowizji ani innych dodatkowych opłat od wpłat Darowizn.

§7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ekogazeta (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Kossaka 72 lok.115, 85-307 Bydgoszcz. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kossaka 72 lok.115, 85-307 Bydgoszcz lub pocztą elektroniczną: fundacja@ekogazeta.org
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. Przetwarzanie odbywa się w celu:
  • realizacji umowy darowizny – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • wystawienia dowodów księgowych dokumentujących darowizny– art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • podziękowania za udzielone wsparcie oraz przesłania informacji na temat działań sfinansowanych z pozyskanych funduszy– art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym dokonano darowizny lub udzielono wsparcia, w celu wywiązania się obowiązków prawnych. Dane osobowe będą przechowywane przez rok od udzielonego wsparcia na potrzeby podziękowania i przesłania informacji o działaniach Administratora.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych oraz banków obsługujących płatności, PayU, a także Stowarzyszenia Klon/Jawor oraz Witkac Sp. z o.o. prowadzących serwis wpłacam.ngo.pl.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do przekazania darowizny, w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości współfinansowania działań Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§8. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail:fundacja@ekogazeta.org lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.
 3. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany w piśmie.
 5. Usługodawca informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Serwisu pośrednictwa finansowego.
 7. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR), z której może skorzystać Usługobiorca.

§9. Usunięcie danych, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik ma prawo zażądać od Usługodawcy usunięcia swoich danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej w treści takie żądanie, z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie, a Usługodawca ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie dane usunąć.
 2. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Usługodawcą.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Usługodawcę żądania, o którym mowa w ust. 1.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego dane w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie §9 ust. 4, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał wypełniając formularz w Serwisie.

§10. Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie, a także w siedzibie Usługodawcy.