Wsparcie dotacyjne na OZE

konkurs w Łodzi

Do 2 września 2016 r można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii w województwie łódzkim.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

− jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst,
− jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
− przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne,
− spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
− jednostki naukowe,
− szkoły wyższe,
− organizacje pozarządowe,
− podmioty lecznicze,
− PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
− organy administracji rządowej oraz jednostki podległe.

Na co można otrzymać wsparcie?

  1. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
  2. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki. Przez modernizację infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii rozumie się przebudowę w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych tej infrastruktury, w wyniku których nastąpi przyrost mocy zainstalowanej (w odniesieniu do instalacji służącej do produkcji energii) lub ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 20% (w odniesieniu do infrastruktury służącej dystrybucji energii). Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii.

W ramach ww. typów projektów będzie możliwe wsparcie inwestycji dotyczących:
− elektrowni wodnych (inwestycje wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej),
− instalacji wykorzystujących energię słoneczną,
− elektrowni wiatrowych,
− instalacji wykorzystujących energię geotermalną,
− instalacji wykorzystujących biomasę,
− instalacji wykorzystujących biogaz.

W ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.

Wielkość wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu

 

Podobne konkursy przewidywane są także w innych województwach.

Więcej o działaniu: Instytut Eurorozwoju S.A

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwanaście + 16 =