Alzheimer przyczyny – w tle emisja zanieczyszczeń

Choroba Alzheimera – przybywa chorych

Alzheimer przyczyny powstawania choroby nie są oficjalnie znane, jednak badania wskazują, że możne to być emisja zanieczyszczeń. Alzheimer jako schorzenie o neurodegeneracyjne uchodzi za chorobę nieuleczalną. Prowadzi do stopniowego zaniku struktur mózgowych i wystąpienia zaburzeń przewodnictwa nerwowego.

Choroba Alzheimera obraz mozgu
alzheimer przyczyny tkwią w środowisku

Skutkuje to postępującym otępieniem – stopniową utratą tzw. wyższych funkcji umysłowych: pamięci, mowy, zdolności oceny sytuacji, liczenia.

zrodla zanieczyszczen powietrza a alzheimer
Alzheimer przyczyny choroby – oficjalnie jeszcze nieprzesądzone

Osoba dotknięta chorobą, na zaawansowanym etapie choroby staje się całkowicie uzależniona od opiekunów.

Dostępne formy  leczenia opóźniają tyko postępy choroby i łagodzą przebieg ..

Na całym świecie z demencją żyje ponad 55 milionów ludzi. To liczba stale rośnie, a prognozy sięgają 78 milionów do 2030 roku. (za: World Alzheimer Report 2021 Journey through the diagnosis of dementi – Światowy raport o chorobie Alzheimera 2021 Podróż przez diagnozę demencji )

Porównując te dane z raportem World Alzheimer Report 2016 , na całym świecie w 2016 r. żyło 47,5 mln osób cierpiących na demencję, z których od 28,5 mln do 33,3 mln osób chorowało na chorobę Alzheimera. Widzimy, ze w okresie 5 lat przybyło kilka milionów zdiagnozowanych przypadków. Liczba chorych wzrosła o kilkanaście procent.

WHO przewiduje, że łączna liczba osób dotkniętych demencją w 2030 r. wyniesie 75,6 mln i do roku 2050 wzrośnie do 135,5 mln. Oznacza to, że liczba chorych na chorobę Alzheimera ulegnie do 2050 r. potrojeniu !

Sytuacja chorych w Polsce

Liczba osób w Polsce, u których występowało otępienie typu alzheimerowskiego, według szacunków organizacji Alzheimer Europe mogła wynosić nawet 501 tys. osób. Było to niemal 20 proc. więcej niż w 2005 r.

alzheimer przybywa chorych
alzheimer przyczyny tkwią w magnetycie w mózgu

Natomiast wg. danych Institute for Health Metrics and Evaluation, w 2019 roku na chorobę Alzheimera i choroby pokrewne chorowało w Polsce 585 tys. osób, co stanowiło 1,5% populacji. Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia, chorobowość rejestrowana choroby Alzheimera i chorób pokrewnych wynosiła w 2019 roku 379 tys. osób i była o 12% wyższa niż w 2014 roku. (za: zdrowie.gov.pl)

Występuje problem z określeniem rzeczywistej ilości chorych jest problemem diagnostyki. ADI (ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL) szacuje, że na całym świecie 75% osób z demencją nie jest diagnozowanych; może to być nawet 90% w niektórych krajach o niskich i średnich dochodach.

Emisja zanieczyszczeń – pył – nanocząsteczki magnetytu w mózgu

Interesujące wyniki badań przeprowadzonych w 2016 roku uzyskał zespół prof. Barbary Maher z Lancaster University.

Wynika z nich, że drobne cząsteczki zanieczyszczające powietrze mogą być składowane w mózgu.

Zespół ekspertów zbadał stan mózgu 37 osób zamieszkujących miasta Meksyk oraz Manchester (emisja zanieczyszczeń jest tam spora), u których stwierdzono chorobę neurodegeneracyjną. Wszystkie z nich, mieszkając i pracując przez długi czas w tych dwóch miastach, były narażone na wdychanie olbrzymich ilości zanieczyszczeń

Naukowcy zidentyfikowali obfitą obecność w ludzkim mózgu nanocząstek magnetytu, które dokładnie pasują do wysokotemperaturowych nanosfer magnetytu, utworzonych przez spalanie i/lub ogrzewanie pochodzące z tarcia, które są obfite w pyłach zawieszonych w powietrzu (PM) w miastach.Wykorzystali analizy magnetyczne i mikroskopię elektronową, aby zidentyfikować obfitą obecność w mózgu nanocząstek magnetytu, które są zgodne z formowaniem się w wysokiej temperaturze, sugerując zatem źródło zewnętrzne, a nie wewnętrzne.

Takie wysokotemperaturowe nanosfery magnetytu są wszechobecne i obfitują w zanieczyszczeniach pyłem zawieszonym w powietrzu. Powstają one jako pochodzące ze spalania, bogate w żelazo cząstki, często związane z innymi cząstkami metali przejściowych, które kondensują i/lub utleniają się po uwolnieniu do powietrza.

Ponieważ wiele unoszących się w powietrzu cząstek zanieczyszczeń magnetytu ma średnicę <200 nm, mogą one dostać się do mózgu bezpośrednio przez nerw węchowy i przez uszkodzoną jednostkę węchową. Odkrycie to jest ważne, ponieważ magnetyt w nanoskali może reagować na zewnętrzne pola magnetyczne i jest toksyczny dla mózgu, biorąc udział w produkcji szkodliwych reaktywnych form tlenu (ROS).

Alzheimer przyczyny leżą w zanieczyszczonym powietrzu ?

Ponieważ zwiększona produkcja ROS jest przyczynowo związana z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi właśnie jak choroba Alzheimera, narażenie na takie unoszące się w powietrzu nanocząstki magnetytu pochodzące z PM postawiło przed zespołem naukowym kwestię zbadania jako możliwego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Biologicznie uformowane nanocząstki silnie magnetycznego minerału magnetytu zostały po raz pierwszy wykryte w ludzkim mózgu wiele lat temu w 1992 roku. ( dla zainteresowanych > Magnetite biomineralization in the human brain – Biomineralizacja magnetytu w mózgu człowieka)

Magnetyt może mieć potencjalnie duży wpływ na mózg ze względu na unikalną kombinację aktywności redoks, ładunku powierzchniowego i silnie magnetycznego zachowania.

Zespól prof. Barbary Maher, jak wspomniano już wyżej, dokonał analizy magnetycznej próbek ludzkiego mózgu, która wykazały obecność nanocząstek magnetytu, silnie magnetycznego (ferrimagnetycznego) mieszanego tlenku żelaza.

Magnetyt – blaszki starcze w mózgu – Alzheimer

Specyficzna obecność magnetytu w mózgu jest ważna, ponieważ została przyczynowo powiązana z potencjalną odpowiedzią komórek na zewnętrzne pola magnetyczne np, z chorobą neurodegeneracyjną:

Badacze przytoczyli wcześniejsze prace, które wykazały korelację między ilością magnetytu w mózgu a występowaniem choroby Alzheimera (AD) (link1, link2).

Zmiany neuropatologiczne związane z AD obejmują tworzenie blaszek starczych zawierających włókienka β-amyloidu (co potwierdzają prace: link a ; link b). Blaszki starcze powstają w wyniku zalegania substancji białkowej – beta-amyloid

Beta Amyloid formulowanie plytek starczych
alzheimer przyczyny – formowanie się płytek (blaszek) starczych

Co ciekawe, trwają prace badawcze nad stworzeniem testów diagnostycznych dla wykrywania Alzheimera oparte o beta-amyloid

W połączeniu z jonami metali przejściowych o aktywności redoks, takimi jak jony Fe2+, β-amyloid może generować szkodliwe reaktywne formy tlenu, bezpośrednio przyczyniając się do oksydacyjnego uszkodzenia mózgu, kluczowej wczesnej cechy AD (m.in link c).

Stwierdzono, że nanocząstki magnetytu są bezpośrednio związane z płytkami i splotami AD (np. * ; ** ; ***). Dane doświadczalne in vitro pokazują, że magnetyt działa synergistycznie, zwiększając toksyczność β-amyloidu.

Te magnetyty mózgowe wykazują nieodparte podobieństwo do nanosfer magnetytowych powstałych w wyniku spalania, które są wszechobecne i obfite w pyłach zawieszonych w powietrzu (PM) w miastach.

Zidentyfikowano zatem obecność w tkance mózgu człowieka nanocząstek magnetytu o źródle zewnętrznym, a nie endogennym.

Alzheimer przyczyny powstawania choroby zostały poznane ?

U wszystkich, nie tylko u osób cierpiących na demencję, znaleziono w mózgu tlenki żelaza. Badania pokazały, że skład tych cząstek w mózgach badanych osób był taki sam, jak w drobnym pyle zawieszonym w powietrzu.

Przytoczone powyżej badanie, opublikowane w czasopiśmie naukowym „Proceedings of the National Academy of Science”, stawia tezę, że tlenki żelaza powiązane są z wolnymi rodnikami tlenowymi, które atakują i uszkadzają lipidy, białka oraz cząsteczki DNA.

Naukowcy dodają, że choroba Alzheimera jest dziedziczna tylko w nielicznych przypadkach i podkreślają, że emisja zanieczyszczeń – warunki środowiskowe są tu największym katalizatorem w powstawaniu choroby.

zrodla zanieczyszczen powietrza a alzheimer 1
Alzheimer przyczyny środowiskowe

Zatem wdychanie pyłów zawieszonych, w dużej ilości, może w konsekwencji doprowadzić do choroby Alzheimera.

Od redakcji:

Zastanawia jeszcze jedna kwestia, która nie była przedmiotem naukowego zainteresowania badaczy.

Otóż badacze stwierdzili, że “magnetyt w nanoskali może reagować na zewnętrzne pola magnetyczne

Czy to oznacza, że cząstki magnetytu w ludzkich mózgach mogą być podatne na działanie licznych, otaczających współczesnego człowieka pól elektromagnetycznych emitowanych przez urządzenia telekomunikacyjne i energetyczne ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 + 14 =